Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze  

wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van  wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de  privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige  

behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten  en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u  (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.  

De plichten van de praktijk 

Van der Knaap & Postmus fysiotherapeuten is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking  van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de  praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  •  voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  •  voor doelmatig beheer en beleid;
  •  voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 
 • Alle medewerkers binnen Van der Knaap & Postmus fysiotherapeuten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij  langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter  beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier  kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een  schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Van der Knaap & Postmus fysiotherapeuten hebben de verplichting vertrouwelijk met  uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van  uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele  uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken  worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van  een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal  uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van  uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk  dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut  doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft  gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U  kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een  kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut  worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en  internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

Privacyreglement AVG Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten versie 01-01-2021 

Download hier onze Privacyverklaring AVG