Skip to main content

Algemene voorwaarden Medische Fitness

Algemene voorwaarden Medische Fitness Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden waaronder inschrijf- en  betalingsvoorwaarden wordt verstaan:

1. Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten (hierna  afgekort tot FKP): de organisatie, gevestigd in Assen
2. Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten (hierna  afgekort tot FKP) : het bewegingsconcept dat aan  deelnemer wordt aangeboden
3. Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten (hierna  afgekort tot FKP) vestiging : de fysieke locatie waar  FKP wordt aangeboden
4. Lid/Deelnemer: natuurlijke persoon welke deelneemt  aan de aangeboden activiteit

2. Lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap is onderworpen aan de algemene  voorwaarden en huisregels.
2. Het management behoudt zich het recht voor een  verzoek tot lidmaatschap van de fitness te weigeren.
3. FKP biedt een keuze uit 2 reguliere abonnementen; 1  keer trainen in de fitness , 2x per week trainen in de  fitness. Hiernaast kunt u eenmalig gebruik maken  van een proefabonnement evenals een buitensport  abonnement (seizoensgebonden)
5. Tegoeden zijn 3 maanden geldig en hierna komen ze  te vervallen.
6.Het lidmaatschap is persoonsgebonden.  6. Wanneer u niet tijdig een groepsles afmeldt, mogelijk  tot 8 uur voor start van de les, wordt er een les van uw  abonnement afgeboekt.

3.Contributie 
1. Het lidmaatschap dient via automatische afschrijving  of nota te worden betaald.
2. Het abonnementsgeld wordt via automatische  machtiging voldaan. FKP zal het abonnementsgeld  telkens rond of op de 1e van de maand vooraf  afschrijven. Er geldt een terugboekingstermijn van 56  dagen.
3. Wijzigingen van wettelijke tarieven zoals het BTW  tarief worden doorberekend in de contributieprijs.

4. Pauzering lidmaatschap 
1. Pauzering dient uiterlijk 1 maand van tevoren  schriftelijk bij FKP te worden aangevraagd via het  wijzigingsformulier.
2. Ieder lid kan zijn abonnement voor minimaal 1 maand  per kalenderjaar laten pauzeren voor vakantie. Deze  4 weken mogen alleen gebruikt worden als hierna  het abonnement wordt voortgezet. Na pauzering zal  het abonnement nog minstens een maand worden  voortgezet.
3. Ieder lid kan zijn abonnement gedurende een langere  tijd pauzeren wegens ziekte, blessure, zwangerschap  en andere persoonlijke omstandigheden, indien  akkoord bevonden door het management van FKP.  Na pauzering zal het abonnement nog minstens een  maand worden voortgezet.

5. Beëindiging van het lidmaatschap 
1. Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand.  Het abonnement dient voor de 1e van de maand te  worden opgezegd, en zal per 1e van de volgende  maand beëindigd worden.

6. Uitsluiting van leden 
1. Het management kan het lidmaatschap van een lid  beëindigen: – Zonder voorgaande kennisgeving en  met onmiddellijke ingang indien het lid deze algemene  voorwaarden of huisregels heeft overtreden – Zonder  voorgaande kennisgeving en met onmiddellijke  ingang indien het gedrag van een lid, ongeacht het  feit of dit gedrag het onderwerp vormt van een klacht  van derden, zodanig is dat dit naar mening van het  bedrijf naar alle redelijkheid schadelijk kan zijn voor

het karakter of de belangen van de fitness, of indien  het gedrag zodanig is dat het lid ongeschikt blijkt  om met derden binnen de fitness om te gaan, dan  wel schriftelijke kennisgeving indien het bedrijf van  mening is dat het lid als persoon niet geschikt is om  lid te blijven van de fitness. Alle besluiten van het  management volgens deze clausule zijn definitief en  bindend.

2. Een lid wiens lidmaatschap is beëindigd verbeurt  alle voorrechten van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van zijn/  haar lidmaatschapsgeld. Het lid blijft aansprakelijk  voor ieder deel van het entreegeld dat verschuldigd is aan FKP op de datum van beëindigen van het  lidmaatschap. Tevens dient het lid alle uitstaande  schulden te voldoen.

7. Aansprakelijkheid 
1. Gezien het feit dat het management zijn/haar  aanvraag voor het lidmaatschap van het bedrijf  honoreert en dat hij/zij lid wordt en blijft van FKP gaat  het lid ermee akkoord dat: FKP, noch de werknemers  of het management van het bedrijf aansprakelijk zijn  voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van  leden of introducés van leden of goederen die door  leden of introducés van leden naar het terrein van de  FKP zijn meegebracht, welke plaatsvindt op het terrein  van de FKP, tenzij veroorzaakt door nalatigheid van  het de werknemers of management van FKP.

2. FKP, noch de werknemers of het management van  het bedrijf zijn verantwoordelijk voor overlijden,  persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt op het  terrein van de FKP of welke plaatsvindt als gevolg  van het gebruik van de faciliteiten en/of apparatuur  die wordt aangeboden door FKP, behalve voor zover  deze overlijden, dit persoonlijk letsel of deze ziekte  het gevolg is van nalatigheid of verzuim door de  werknemers of het management van FKP.

8. Conditie van het lid 
1. Het lid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede  lichamelijke- en geestelijke conditie verkeert en dat  hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere  reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te  laten met actieve of passieve training en dat deze  training niet schadelijk is voor zijn/ haar gezondheid,  veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
2. Het lid zal geen gebruik maken van de faciliteiten  wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee  hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de  lichamelijke conditie van derden schaadt.

9. Kleding 
1. Bij gebruik van de sportfaciliteiten bij FKP is gebruik  van een handdoek, schone sportkleding en schone  sportschoenen om hygienische redenen verplicht.  Eveneens is het heren niet toegestaan om bij FKP  een hemd te dragen en voor dames is een topje niet  toegestaan.
2. Tijdens het gebruik van de sportfaciliteiten is het  dragen van een muts of pet niet toegestaan.

10. Overig  
1. De normale openingstijden en de uren tijdens welke  faciliteiten beschikbaar zijn voor leden, worden op het  verzoek van het bedrijf verstrekt. Het management  behoudt zich het recht voor, indien de bedrijfsvoering  dit nodig maakt, de uren aan te passen. Het management streeft ernaar de wijzigingen van deze  uren binnen redelijke tijd van te voren bekend te  maken.

2. Bij plotseling onvoorziene (privé)omstandigheden van  instructeurs wordt alle moeite gedaan vervanging te  vinden of een alternatieve les aan te bieden. Indien dit  in het uiterste geval niet lukt, vervalt de les. Bij uitval  van lessen kunt u geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden. Er is wel een mogelijkheid  om de les in te halen op een ander moment binnen 3  maanden.

11. Voorwaarden proefabonnement 
1. Het proefabonnement is persoonsgebonden.
2. U dient vooraf altijd te bellen of het mogelijk is om te  komen sporten indien u afwijkt van uw normale tijd  van de groepsles.
3. U betaalt het proefabonnement vooraf via  automatische incasso of overboeking.
4. Het proefabonnement is 3 maanden geldig. 5. U kunt uw proefabonnement niet bevriezen in geval  van ziekte, vakantie of andere reden.

12. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door  of met FKP aangegaan is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing

13. Slotbepalingen 
1. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de  inschrijf- en betalingsvoorwaarden bepaald in deze  algemene voorwaarden en de huisregels van FKP te  accepteren.

Privacy reglement  

FKP houdt, om je zo goed mogelijk ten dienste te kunnen  zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie  bij van je directe persoonlijke gegevens. Dit gebeurt bij  FKP bij de intake bij het invullen en toelichten van het  aanvraagformulier. Dan wordt nadrukkelijk gevraagd naar  toestemming voor het gebruik van gegevens en dit wordt  ook in de ledenadministratie vastgelegd.

Op deze registratie is de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet  bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie,  de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het  beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben  tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. De  beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren,  dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden  dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige  dienstverlening.

FKP bewaart de persoonsgegevens niet langer dan  nodig is voor de uitvoering van de taken. Wanneer er  nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer  nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo  snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens  vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de  informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te  identificeren.

Gegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer  deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.  De verzamelde gegevens zijn alleen de gegevens die  door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer  de gegevens worden omgezet in een dataset zal  dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat  alleen de data die echt nodig is voor het behalen van  het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen  persoonsgegevens geanonimiseerd worden zodat zij niet  herleidbaar zijn tot een persoon.

In de vestigingen van FKP zijn camera’s aanwezig. Deze  camera’s worden gebruikt voor het vergroten van de  veiligheid. De panden worden gebruikt door verschillende  zorgdisciplines op verschillende dagen en tijden. Voor de  veiligheid van patiënt/cliënt en medewerkers zijn er in de  algemene verkeersruimten op verschillende plekken in het  gebouw camera’s geïnstalleerd.

Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy  van degene die gefilmd worden. De inzet van camera’s  is daarom aangegeven bij de ingang van het gebouw en  wordt ook hier vermeld.

Algemene voorwaarden Medische Fitness Van der Knaap en Postmus Fysiotherapeuten 2021-2 

Download hier onze algemene voorwaarden
???? klik hier om te chatten